تعداد مقالات: 420
401. خلاصه انگلیسی مقالات

دوره 11، شماره 4(پیاپی 47)، زمستان 1393، صفحه 1495-1504


402. خلاصه انگلیسی مقالات

دوره 10، شماره 3(پیاپی 42)، پاییز 1392، صفحه 1045-1056


403. تنوع ژنتیکی آنتی ژن 2B در ایزوله‌های حیوانی اکینوکوکوس گرانولوزوس در شهر تبریز

دوره 11، شماره 1(پیاپی 44)، بهار 1393، صفحه 1207-1212

عباس شهبازی، ناهیده مظهری، اردوان قازانچایی، مجید خانمحمدی، اسماعیل فلاح .


405. خلاصه انگلیسی مقالات

دوره 11، شماره 1(پیاپی 44)، بهار 1393، صفحه 1213-1222


406. خلاصه انگلیسی مقالات

دوره 11، شماره 2(پیاپی 45)، تابستان 1393، صفحه 1321-1330


413. تاثیر عصاره الکلی بره موم بر فعالیت پروتئازی جدایه های بالینی کاندیدا آلبیکنس

دوره 16، شماره3 (پیاپی 66)، پاییز 1398، صفحه 2919-2928

نکیسا سهرابی حقدوست .


414. ارزیابی فعالیت آنزیم‌های شاخص آسیب قلبی پس از حذف پریکارد در خرگوش

دوره 16، شماره4 (پیاپی 67)، زمستان 1398، صفحه 2941-2948

امیدرضا سمیعی املشی .


420. ارزیابی اثرات ضد قارچی زنیان و پروپولیس بر روی ایزوله های میکروسپوروم کنیس

دوره 16، شماره4 (پیاپی 67)، زمستان 1398، صفحه 2991-2998

نکیسا سهرابی حقدوست .