نویسنده = رضا نارنجی‌ثانی، پرویز تاجیک، نگار دامغانیان، گلشید جاودانی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر هورمون گنادوتروپین کوریونی انسانی بر تکثیر و تمایز سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی در هم‌کشتی با سلول‌های سرتولی

دوره 15، شماره 3(پیاپی 62)، پاییز 1397، صفحه 2607-2613

رضا نارنجی‌ثانی، پرویز تاجیک، نگار دامغانیان، گلشید جاودانی .