نویسنده = جلیل پورحاجی موتاب، سید رشید هاشمی، عباس علائی نوین
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک اویداکت در مرغ مروارید (مرغ شاخدار)

دوره 15، شماره4 (پیاپی 63)، زمستان 1397، صفحه 2645-2656

جلیل پورحاجی موتاب، سید رشید هاشمی، عباس علائی نوین .