نویسنده = فرزانه عزیزی، محمد نصراله‌زاده‌ماسوله، سیامک مشهدی‌رفیعی، سعید بکایی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین شاخص‌های اولتراسونوگرافی داپلر آئورت شکمی و سرخرگ کلیوی در گربه

دوره 15، شماره4 (پیاپی 63)، زمستان 1397، صفحه 2665-2672

فرزانه عزیزی، محمد نصراله‌زاده‌ماسوله، سیامک مشهدی‌رفیعی، سعید بکایی .