نویسنده = مهدی مظفری، منصور بیات، افشین محسنی‌فر، سیدجمال هاشمی‌هزاوه
تعداد مقالات: 1
1. طراحی نانو حسگر زیستی رقابتی برای اکراتوکسین بر پایه FRETبا استفاده از کوانتوم دات

دوره 15، شماره4 (پیاپی 63)، زمستان 1397، صفحه 2691-2700

مهدی مظفری، منصور بیات، افشین محسنی‌فر، سیدجمال هاشمی‌هزاوه .