نویسنده = جمشید قیاسی
تعداد مقالات: 1
1. اثرات افزودن گلوتامین بر روی برخی از فاکتورهای میکروسکوپیک اسپرم گاومیش بعد از یخ گشایی

دوره 9، شماره 3(پیاپی 38)، پاییز 1391، صفحه 727-732

رحیم بهشتی؛ مجید یوسفی اصل؛ جمشید قیاسی