نویسنده = مهدی سخا
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه غلظت سرمی هورمون های تیروئیدی در بزهای آبستن نژاد آمیخته پاکستانی (بیتال) و نژاد بومی

دوره 10، شماره 2(پیاپی 41)، تابستان 1392، صفحه 955-958

مهدی سخا؛ سروش یوردخانی؛ افشین رئوفی؛ شهاب الدین صافی


2. اثرات القا مسمومیت آبستنی تحت بالینی در میش بر سطح سرولوپلاسمین سرم

دوره 10، شماره 2(پیاپی 41)، تابستان 1392، صفحه 949-954

مهدی سخا؛ امین انوشه پور؛ محمدقلی نادعلیان؛ زهره خاکی


4. بررسی فراوانی کراتوکونژنکتیویت عفونی ناشی از موراکسلابوویس در گاو

دوره 7، شماره 4(پیاپی 31)، زمستان 1389، صفحه 371-376

شاهین نکوئی؛ افشین رئوفی؛ مهدی سخا؛ حسن ممتاز