نویسنده = محمدقلی نادعلیان
تعداد مقالات: 2
1. اثرات القا مسمومیت آبستنی تحت بالینی در میش بر سطح سرولوپلاسمین سرم

دوره 10، شماره 2(پیاپی 41)، تابستان 1392، صفحه 949-954

مهدی سخا؛ امین انوشه پور؛ محمدقلی نادعلیان؛ زهره خاکی