نویسنده = علیرضا باهنر
تعداد مقالات: 3
1. بررسی آلودگی میکروبیولوژیکی جوانه های خوراکی شبدر، ماش و گندم در شهر تهران

دوره 10، شماره 2(پیاپی 41)، تابستان 1392، صفحه 937-942

علیرضا باهنر؛ علیرضا مختاری؛ پورداد پناهی؛ مهزاد آقازاده مشگی؛ ایرج اشرافی تمای؛ رضا محمدصالحی


2. جداسازی عوامل قارچی توکسین زا و غیر توکسین زا از جیره های غذایی گاوداریهای استان قم

دوره 4، شماره 2(پیاپی 17)، تابستان 1386، صفحه 125-132

محمد دخیلی؛ علیرض خسروی؛ تقی زهرایی صالحی؛ علیرضا باهنر؛ اصغر زارعی


3. شناسایی الگوی پروتئینی ترایکوفایتون منتاگروفایتیس های جدا شده از انسان وحیوان در تهران

دوره 3، شماره 2(پیاپی 13)، تابستان 1385، صفحه 499-506

منصور بیات؛ علیرضا خسروی؛ سید جمال هاشمی؛ علیرضا باهنر