نویسنده = مهزاد آقازاده مشگی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی آلودگی میکروبیولوژیکی جوانه های خوراکی شبدر، ماش و گندم در شهر تهران

دوره 10، شماره 2(پیاپی 41)، تابستان 1392، صفحه 937-942

علیرضا باهنر؛ علیرضا مختاری؛ پورداد پناهی؛ مهزاد آقازاده مشگی؛ ایرج اشرافی تمای؛ رضا محمدصالحی


2. بررسی اثر اسانس رزماری بر روی روند رشد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در سوپ آماده تجارتی

دوره 7، شماره 2(پیاپی 29)، تابستان 1389، صفحه 255-264

کامران جعفرزاده خالدی؛ مهزاد آقازاده مشگی؛ انوشه شریفان؛ کامبیز لاریجانی