نویسنده = ایرج اشرافی تمای
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آلودگی میکروبیولوژیکی جوانه های خوراکی شبدر، ماش و گندم در شهر تهران

دوره 10، شماره 2(پیاپی 41)، تابستان 1392، صفحه 937-942

علیرضا باهنر؛ علیرضا مختاری؛ پورداد پناهی؛ مهزاد آقازاده مشگی؛ ایرج اشرافی تمای؛ رضا محمدصالحی