نویسنده = رحیم بهشتی
تعداد مقالات: 4
1. اثرات افزودن رافینوز و تره هالوز بر شاخص های کیفیت اسپرم گاومیش بعد از ذوب

دوره 10، شماره 2(پیاپی 41)، تابستان 1392، صفحه 943-948

خدیجه پیری باغچه جکی؛ جمشید قیاسی قلعه کندی؛ رحیم بهشتی


2. اثرات افزودن گلوتامین بر روی برخی از فاکتورهای میکروسکوپیک اسپرم گاومیش بعد از یخ گشایی

دوره 9، شماره 3(پیاپی 38)، پاییز 1391، صفحه 727-732

رحیم بهشتی؛ مجید یوسفی اصل؛ جمشید قیاسی


3. تأثیر پرلیت بر ریخت شناسی خمل های روده کوچک جوجه های گوشتی

دوره 9، شماره 2(پیاپی 37)، تابستان 1391، صفحه 693-704

جمشید قیاسی قلعه کندی؛ رحیم بهشتی؛ محمد موسی پور


4. بررسی اثر سیستئامین بر تکوین آزمایشگاهی اووسیت های گاو

دوره 9، شماره 1(پیاپی 36)، بهار 1391، صفحه 579-584

رحیم بهشتی؛ جمشید قیاسی قلعه کندی؛ آمنه محمدی روشنده