نویسنده = افشین رئوفی
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه غلظت سرمی هورمون های تیروئیدی در بزهای آبستن نژاد آمیخته پاکستانی (بیتال) و نژاد بومی

دوره 10، شماره 2(پیاپی 41)، تابستان 1392، صفحه 955-958

مهدی سخا؛ سروش یوردخانی؛ افشین رئوفی؛ شهاب الدین صافی


2. اولتراسونوگرافی بطن چپ قلب در گوسفند

دوره 7، شماره 4(پیاپی 31)، زمستان 1389، صفحه 377-380

مهرداد یادگاری دهکردی؛ عباس وشکینی؛ سارنگ سروری؛ افشین رئوفی؛ فاطمه عباسیان


3. بررسی فراوانی کراتوکونژنکتیویت عفونی ناشی از موراکسلابوویس در گاو

دوره 7، شماره 4(پیاپی 31)، زمستان 1389، صفحه 371-376

شاهین نکوئی؛ افشین رئوفی؛ مهدی سخا؛ حسن ممتاز