نویسنده = داریوش مهاجری
تعداد مقالات: 6
1. مطالعه اثرات محافظتی کوئرستین بر آسیب روده باریک، ناشی از متوترکسات در موش صحرایی

دوره 12، شماره 2(پیاپی 49)، تابستان 1394، صفحه 1637-1648

داریوش مهاجری؛ علیرضا منادی؛ رامین کفاشی الهی؛ مهرداد نشاط قراملکی


2. گزارش کارسینوم مجاری صفراوی ذر یک راس گوسفند

دوره 3، شماره 4(پیاپی15)، زمستان 1385، صفحه 671-673

داریوش مهاجری؛ پژمان مرتضوی؛ قهرمان اکرمی نوجه ده


3. مطالعه بافت شناسی و فرا ساختاری منطقه قشری غده فوق کلیه گوسفند

دوره 3، شماره 2(پیاپی 13)، تابستان 1385، صفحه 457-470

داریوش مهاجری؛ علی رضایی


4. مطالعه تغییرات مورفولوژیک غده فوق کلیه جنین بز در کشتارگاه تبریز

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 11)، زمستان 1384، صفحه 323-334

داریوش مهاجری؛ ایرج پوستی


5. بررسی ضایعات پاتولوژیک منطقه قشری غده فوق کلیه گوسفند و بز در کشتارگاه تبریز

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 11)، زمستان 1384، صفحه 283-296

داریوش مهاجری؛ پژمان مرتضوی


6. مطالعه هیستوپاتولوژیک اثرات جانبی دوزهای بالای داروی دگزامتازون بر کلیه سگ

دوره 2، شماره 2 (پیاپی9)، تابستان 1384، صفحه 131-142

داریوش مهاجری؛ پژمان مرتضوی؛ علی سمواتیان