نویسنده = افشین ذاکری
تعداد مقالات: 2
2. بررسی اثر 3- نیترو 4- هیدروکسی فنیل آرسنیک اسید بر میزان رشد، پارامترهای تولید و اثر کوکسید یواستات ها

دوره 2، شماره 1 (پیاپی8)، بهار 1384، صفحه 3-10

محمد حسن بزرگمهری؛ افشین ذاکری؛ عادل فیضی