نویسنده = ساناز ریسمانچی، احد محمدنژاد، صمد محمدنژاد، محمدعلی عقابیان، فریبا صادقی‌‌فاضل، مهناز حدادی، نرجس شرکت‌‌خامنه، سعید امانپور
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه همبستگی بین نکروز با میزان آنژیوژنز و پرولیفراسیون در مدل زنوگرافت هتروتاپیک سرطان پستان

دوره 10، شماره 3(پیاپی 42)، پاییز 1392، صفحه 1015-1020

ساناز ریسمانچی، احد محمدنژاد، صمد محمدنژاد، محمدعلی عقابیان، فریبا صادقی‌‌فاضل، مهناز حدادی، نرجس شرکت‌‌خامنه، سعید امانپور .