نویسنده = سیدسعید عظمایی، مهدی سخا، شهاب‌الدین صافی، حسین دلشادسیاهکلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات بیوشیمیایی خون گوسفند ناشی از هیپرمنیزیمی تجربی

دوره 10، شماره 3(پیاپی 42)، پاییز 1392، صفحه 1021-1026

سیدسعید عظمایی، مهدی سخا، شهاب‌الدین صافی، حسین دلشادسیاهکلی .