نویسنده = حمیدرضا فتاحیان، مهدی سخا، احمد اصغری، روزبه مریدپور، سعید عظمایی، حمید رضا موسویان، فاطمه سعدی نام
تعداد مقالات: 1
1. گزارش وقوع سنگ مثانه و درمان جراحی آن در اسبچه خزر

دوره 11، شماره 1(پیاپی 44)، بهار 1393، صفحه 1203-1206

حمیدرضا فتاحیان، مهدی سخا، احمد اصغری، روزبه مریدپور، سعید عظمایی، حمید رضا موسویان، فاطمه سعدی نام .