نویسنده = سعید چرخکار
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه تجربی عفونت همزمان ویروس آنفلوانزایH9N2 و باکتری اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در جوجه های SPF

دوره 9، شماره 4(پیاپی 39)، زمستان 1391، صفحه 817-826

آیدین عزیزپور؛ حسین گودرزی؛ سعید چرخکار؛ رضا ممیز؛ محمدحسن حبل الورید


3. بیماری مارک در مرغهای گوشتی استانهای خراسان ،اصفهان و تهران

دوره 4، شماره 2(پیاپی 17)، تابستان 1386، صفحه 133-138

مجید فرهود؛ رضا طرقی؛ محسن ملکی؛ محمدرضا باسامی؛ مهدی کیانی زاده؛ سعید چرخکار