نویسنده = حمیدرضا فتاحیان
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه تجربی فرآوری قرنیه بدون سلول شترمرغ به عنوان زنوگرافت

دوره 12، شماره 2(پیاپی 49)، تابستان 1394، صفحه 1613-1620

مریم فتوره چی؛ حمیدرضا فتاحیان؛ عبدالمحمد کجباف زاده


2. تاثیر فنیل بوتازون بر پارامترهای کلینیکی بیهوشی حاصل از تیوپنتال سدیم در سگ نر

دوره 9، شماره 4(پیاپی 39)، زمستان 1391، صفحه 847-856

مهدیه رئیس زاده؛ حمید رجائیان؛ حمیدرضا فتاحیان


3. مطالعه گذشته نگر جراحی و آسیب شناسی تومورهای غدد پستانی سگ:از سال1382 تا1387

دوره 7، شماره 3(پیاپی 30)، پاییز 1389، صفحه 301-306

حمیدرضا فتاحیان؛ فرخ رضا کبیر؛ نیما وزیر؛ بیتا وزیر؛ فرهنگ ساسانی