نویسنده = عباس وشکینی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه اثر پیوند چادرینه آزاد و پیوند چربی سفید بر روی التیام استخوان خرگوش

دوره 8، شماره 1(پیاپی 32)، بهار 1390، صفحه 415-422

علیرضا جهاندیده؛ غلامرضا عابدی؛ علی رضایی؛ ایرج سهرابی حقدوست؛ عباس وشکینی


2. اولتراسونوگرافی بطن چپ قلب در گوسفند

دوره 7، شماره 4(پیاپی 31)، زمستان 1389، صفحه 377-380

مهرداد یادگاری دهکردی؛ عباس وشکینی؛ سارنگ سروری؛ افشین رئوفی؛ فاطمه عباسیان