نویسنده = شاهین نکوئی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فراوانی کراتوکونژنکتیویت عفونی ناشی از موراکسلابوویس در گاو

دوره 7، شماره 4(پیاپی 31)، زمستان 1389، صفحه 371-376

شاهین نکوئی؛ افشین رئوفی؛ مهدی سخا؛ حسن ممتاز