نویسنده = حسن ممتاز
تعداد مقالات: 4
2. بررسی فراوانی کراتوکونژنکتیویت عفونی ناشی از موراکسلابوویس در گاو

دوره 7، شماره 4(پیاپی 31)، زمستان 1389، صفحه 371-376

شاهین نکوئی؛ افشین رئوفی؛ مهدی سخا؛ حسن ممتاز


3. بررسی فراوانی اسهال روتاویروسی گوساله ها در گاوداری های استان چهارمحال بختیاری

دوره 3، شماره 4(پیاپی15)، زمستان 1385، صفحه 631-638

حسن ممتاز؛ جلال شایق؛ فرهید همت زاده


4. بررسی کشتارگاهی عفونت پاراتوبرکولوزی در گوسفند و بز در شهرستان اصفهان و مقایسه برخی از روشهای مختلف تشخیصی آن

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 11)، زمستان 1384، صفحه 317-322

علی شریف زاده؛ حسن ممتاز؛ فرهید همت زاده؛ هومن سنجابی