نویسنده = مصطفی جعفرپور
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه آزمایش های سرولوژیک(رزبنگال، رایت لوله ای و کومبس رایت)و مولکولی(PCR)در تشخیص بروسلوز گوسفند و بز

دوره 7، شماره 4(پیاپی 31)، زمستان 1389، صفحه 337-342

مصطفی جعفرپور؛ نظرعلی کترا ابراهیمی؛ علی ناظمی؛ مهدی آسمار؛ محمد خاتم ینژاد


2. کلونینگ ژن پروتئین F ویروس نیوکاسل و تعیین توالی آن

دوره 4، شماره 1(پیاپی 16)، بهار 1386، صفحه 17-24

مصطفی جعفرپور؛ هادی کیوانفر؛ رسول مدنی؛ فریبا گلچین فر؛ تارا امامی