نویسنده = نظرعلی کترا ابراهیمی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه آزمایش های سرولوژیک(رزبنگال، رایت لوله ای و کومبس رایت)و مولکولی(PCR)در تشخیص بروسلوز گوسفند و بز

دوره 7، شماره 4(پیاپی 31)، زمستان 1389، صفحه 337-342

مصطفی جعفرپور؛ نظرعلی کترا ابراهیمی؛ علی ناظمی؛ مهدی آسمار؛ محمد خاتم ینژاد