نویسنده = تقی الطریحی
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه فراساختاری و ایمنوهیستوشیمیایی مخچه نوزاد رت در اثر مسمومیت با جیوه آلی

دوره 7، شماره 3(پیاپی 30)، پاییز 1389، صفحه 307-314

پژمان مرتضوی؛ تقی الطریحی؛ عبدالرسول نامجو


2. مطالعه هیستوپاتولوژیک اثر دزهای مختلف ماده شیمیایی آکریل آمید بر تالاموس موش صحرایی

دوره 3، شماره 2(پیاپی 13)، تابستان 1385، صفحه 471-484

کیوان جمشیدی؛ تقی الطریحی؛ ایرج سهرابی حقدوست


3. بررسی فراساختاری پانکراس در موشهای آلوده به ویروس تب برفکی

دوره 2، شماره 1 (پیاپی8)، بهار 1384، صفحه 11-28

پژمان مرتضوی؛ ایرج سهرابی حقدوست؛ تقی الطریحی؛ عبدالمحمد طالب شوشتری