نویسنده = بهار شمشادی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ارتباط بین شدت آلودگی به ترماتودهای کبدی و میزان دفع تخم انگل در نشخوارکنندگان بومی شهرستان بهشهر

دوره 7، شماره 3(پیاپی 30)، پاییز 1389، صفحه 285-290

شاهرخ رنجبربهادری؛ محمدتقی ذاتی رستمی؛ صمد لطف ا لله زاده؛ بهار شمشادی