نویسنده = مجید صادقپور
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه عملکرد دو کیت تشخیصی (Elitech و پارس آزمون)برای اندازه گیری گلوکز،کراتینین، توتال پروتئین و کلسترول

دوره 7، شماره 2(پیاپی 29)، تابستان 1389، صفحه 233-238

سیده نسیبه حسینی؛ شهاب الدین صافی؛ محمدرضا خوانساری؛ مجید صادقپور؛ عباس اسدی