نویسنده = محمدتقی رونق
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آسیب شناسی آبشش ماهی بیاح( Liza Abu)تحت تاثیرآلودگی آب خور موسی

دوره 9، شماره 2(پیاپی 37)، تابستان 1391، صفحه 665-674

زهرا سلیمانی؛ نگین سلامات؛ علیرضا صفاهیه؛ احمد سواری؛ محمدتقی رونق