نویسنده = حمیدرضا موسویان
تعداد مقالات: 1
1. جستجوی توالی (های) شبه TASH در ژنوم تیلریاهای گوسفندی ایران

دوره 9، شماره 3(پیاپی 38)، پاییز 1391، صفحه 765-772

حمیدرضا موسویان؛ حمیدرضا حدادزاده؛ پروانه خضرائی نیا؛ بهرام کاظمی؛ مژگان بنده پور؛ مهدی نام آوری؛ آمنه کوچکی