نویسنده = دکترعلی حسن پور
تعداد مقالات: 1
1. بررسی زخم معده در اسب عرب به روش آندوسکوپی

دوره 4، شماره 4(پیاپی 19)، زمستان 1386، صفحه 289-298

دکترعلی حسن پور؛ دکتر محمد قلی نادعلیان؛ دکتر محمد رضا مخبر دزفولی