نویسنده = دکتر سعید چرخکار
تعداد مقالات: 2
2. بررسی سرمی اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در گله های مرغ مادر گوشتی استان گیلان به روش الیزا

دوره 4، شماره 3(پیاپی 18)، پاییز 1386، صفحه 187-192

دکتر یداله اسدپور؛ دکتر محمد حسن بزرگمهری فرد؛ دکتر سید علی پور بخش؛ دکتر منصور بنانی؛ دکتر سعید چرخکار