نویسنده = دکتررضا وجدی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین طول دوره آبستنی و برخی عوامل موثر بر آن در مادیانهای عرب ایرانی منطقه تبریز

دوره 4، شماره 3(پیاپی 18)، پاییز 1386، صفحه 193-198

دکتررضا وجدی؛ دکتر صمد مسافری؛ دکتر مجید ابراهیمی حامد