نویسنده = دکتر رجبعلی صدرخانلو
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ضایعات هیستوپاتولوژیک بیماری مارک در طیور گوشتی کشتار شده در کشتارگاه شهرستان ارومیه

دوره 4، شماره 3(پیاپی 18)، پاییز 1386، صفحه 179-186

دکتر مهران نصیری؛ دکتر ایرج سهرابی حقدوست؛ دکتر رجبعلی صدرخانلو؛ دکتر علیرضا طالبی