نویسنده = محسن ملکی
تعداد مقالات: 1
1. بیماری مارک در مرغهای گوشتی استانهای خراسان ،اصفهان و تهران

دوره 4، شماره 2(پیاپی 17)، تابستان 1386، صفحه 133-138

مجید فرهود؛ رضا طرقی؛ محسن ملکی؛ محمدرضا باسامی؛ مهدی کیانی زاده؛ سعید چرخکار