نویسنده = داوود نصیری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان آلودگی ماهیان قزل آلای رنگین کمان برخی مزارع پروشی مناطق نقده،اشنویه و پیرانشهر به متاسر کرانگل دیپلوستوموم اسپاتاسئوم

دوره 4، شماره 2(پیاپی 17)، تابستان 1386، صفحه 103-106

داوود نصیری؛ موسی توسلی؛ علی احسانی؛ سعید مشکینی؛ محمد علی معین زاده