نویسنده = علی کارگری رضاپور
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر بتا هیدروکسی بو تیرات و استروژن بر فرایند فاگوسیتوز نوتروفیلهای گاو به صورت in vitro

دوره 4، شماره 2(پیاپی 17)، تابستان 1386، صفحه 95-102

علی کارگری رضاپور؛ شهاب الدین صافی؛ جعفر مجیدی؛ ایرج سهرابی حقدوست


2. بررسی اثر اسیدوز بر برخی شاخصهای سیستم ایمنی ذاتی گوسفندان نژاد قزل

دوره 4، شماره 1(پیاپی 16)، بهار 1386، صفحه 57-62

علی کارگری رضاپور؛ پرویز نام آور؛ بابک باغبان زاده نوبری