نویسنده = مهدی چوبچیان
تعداد مقالات: 1
1. یررسی ریخت شناسی و عوارض آسیب شناسی انگلهای میکسوبولوس آبشش و عضله در 5 گونه از باربوس ماهیان رودخانه کارون

دوره 3، شماره 4(پیاپی15)، زمستان 1385، صفحه 645-654

مهدی چوبچیان؛ محمود معصومیان؛ بهیار حلالی