نویسنده = علی شریف زاده
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی فراوانی مایکوپلاسما در مخازن شیر گاوداری های صنعتی و نیمه صنعتی شهرستان شهرکرد با دو روش کشت و PCR

دوره 3، شماره 1(پیاپی 12)، بهار 1385، صفحه 395-402

علی شریف زاده؛ عبدالحمد حسنی طباطبائی؛ سید علی پور بخش


3. بررسی کشتارگاهی عفونت پاراتوبرکولوزی در گوسفند و بز در شهرستان اصفهان و مقایسه برخی از روشهای مختلف تشخیصی آن

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 11)، زمستان 1384، صفحه 317-322

علی شریف زاده؛ حسن ممتاز؛ فرهید همت زاده؛ هومن سنجابی


4. بررسی فراوانی بیماری لمفادنیت پنیری وتعیین عوامل باکتریایی آن درگوسفندان ذبح شده درکشتارگاه صنعتی اصفهان

دوره 2، شماره 1 (پیاپی8)، بهار 1384، صفحه 45-52

امیر شاکریان؛ سیدشهرام شکرفروش؛ علی شریف زاده؛ محمد کیوان منش