نویسنده = خسرو حسینی پژوه، پرویز تاجیک ، مرتضی کریمی پور
تعداد مقالات: 1
1. دینامیک میان کنش اسپرم گوسفند با پلاسمید حاوی ژن لیزوزیم انسانی در انتقال ژن به واسطه اسپرم

دوره 11، شماره 3(پیاپی 46 )، پاییز 1393، صفحه 1331-1344

خسرو حسینی پژوه، پرویز تاجیک ، مرتضی کریمی پور .