نویسنده = حسین گودرزی، آیدین عزیزپور، سعید چرخکار ، محمدحسن حبل‌الورید، رضا ممیز
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه آسیب‌شناسی بافتی عفونت تجربی با اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال متعاقب تلقیح تحت تیپH9N2 ویروس آنفلوانزا

دوره 12، شماره 4(پیاپی 51)، زمستان 1394، صفحه 1783-1792

حسین گودرزی، آیدین عزیزپور، سعید چرخکار ، محمدحسن حبل‌الورید، رضا ممیز .