نویسنده = حمید پورمقیم، مسعود حقیقی، مصطفی شریف‌روحانی
تعداد مقالات: 1