نویسنده = رضا خیراندیش، محمدحسین رادفر، شهرزاد عزیزی، امین مثنوی‌پور
تعداد مقالات: 1
1. آسیب شناسی و فراوانی نماتود پارابرونما اسکریابینی در نشخوارکنندگان کوچک استان کرمان

دوره 14، شماره 4 (پیاپی 59)، زمستان 1396، صفحه 2325-2333

رضا خیراندیش، محمدحسین رادفر، شهرزاد عزیزی، امین مثنوی‌پور .