کلیدواژه‌ها = دیپلوستوموم اسپاتاسئوم
تعداد مقالات: 2
1. بررسی آلودگی و پراکنش جغرافیایی انگل دیپلوستوموم اسپاتاسئوم مزارع پرورش ماهی قزلآلای رنگین کمانOncorhynchus mykiss استان آذربایجان غربی

دوره 7، شماره 2(پیاپی 29)، تابستان 1389، صفحه 215-222

علی نکوئی فرد؛ عباسعلی مطلبی مغانجوق؛ بهیار جلالی جعفری؛ مهزاد آقازاده مشکی؛ داریوش آزادیخواه


2. بررسی میزان آلودگی ماهیان قزل آلای رنگین کمان برخی مزارع پروشی مناطق نقده،اشنویه و پیرانشهر به متاسر کرانگل دیپلوستوموم اسپاتاسئوم

دوره 4، شماره 2(پیاپی 17)، تابستان 1386، صفحه 103-106

داوود نصیری؛ موسی توسلی؛ علی احسانی؛ سعید مشکینی؛ محمد علی معین زاده