کلیدواژه‌ها = فون انگلهای کرمی لوله گوارش
تعداد مقالات: 1
1. بررسی انگلهای لوله گوارش ماکیان شهرستان شهرکرد

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 11)، زمستان 1384، صفحه 311-316

رضا نبوی؛ کوروش منوچهری نائینی؛ محدرضا یاوری؛ نزهت زبردست