کلیدواژه‌ها = زنیان
تعداد مقالات: 2
2. فعالیت مسدود‌کنندگی کانال کلسیم اسانس Trachyspermum ammi بر آئورت سینه‌ای موش صحرایی در شرایط برون‌تنی

دوره 14، شماره 3(پیاپی 58)، پاییز 1396، صفحه 2267-2274

قائم سرگزی‌زاده، نگار پناهی، حمیدرضا اشراقی .