بررسی تاثیر مکمل غذایی ویتامین C در تخریب بافت کبد ماهی قزل آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) در مواجهه با نانواکسید روی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

وضعیت نامساعد کیفیت آب و وجود آلاینده­ها در آب باعث پاسخ استرس در ماهی می­شود که کلیه عوامل استرس­زا بر وضعیت فیزیولوژیک و سلامت ماهیان اثر­گذار بوده و باعث کاهش عملکرد ایمنی ماهیان می­شود، از این رو استفاده از محرک­های ایمنی نظیر ویتامین­ها بسیار ضروری به­نظر می­رسد. تعداد 170 قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزنی10±170 گرم در تانک­های 70 لیتری قرار گرفتند. سپس ماهیان در غلظت­های 40 و 80 میلی­گرم بر لیتر نانوذرات روی و دو سطح ویتامین C (400 و 800 میلی­گرم به ازای هرکیلوگرم غذا) قرار داده شدند. در دوره سازگاری دوبار غذادهی انجام شد. طی این دوره ماهی­ها با غذای تجاری به میزان 2% وزن بدن در روز تغذیه شدند. فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب مورد استفاده در کارگاه شامل دما C ° 2±20، PH  4/0±2/7 و اکسیژن محلول با دستگاه دیجیتال اندازه­گیری اکسیژن 2/0±74/6 و سختی آب 16±185 میلی­گرم بر لیتر به­طور روزانه اندازه­گیری و در تمام تیمارها ثابت درنظر گرفته شدند. مصرف هم­زمان ترکیب 800 میلی­گرم برکیلوگرم ویتامین C و 40 میلی­گرم بر لیتر نانواکسید روی، موجب اثر محافظتی بیشتر ویتامین C در برابر آسیب بافت کبد ناشی از نانواکسید روی گردید به طوری که شدت ضایعات در مقایسه با سایر تیمارها کمتر بود. این مطالعه نشان می­دهد به کارگیری یک ماده مناسب مثل مکمل ویتامین C در غلظت بالا، 800 میلی­گرم بر کیلوگرم در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان جهت افزایش دفاع آنتی اکسیدانی ضروری و مفید به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of dietary supplementation vitamin C in liver tissue destruction rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in the face of nano-zinc oxide

نویسنده [English]

  • Darabitabar, F., Hedayati, A., salati, A., Hosseinifar, H. .
چکیده [English]

Unsuitable water quality and pollutants in the water causing stress response and eventually occurs on physiological parameters of fish health and reduced immune function of fish, hence the use of vitamins seems like a very necessary safety supplier for improve immunity. 170 pieces of fish with an average weight of 170 grams was taken at 70 L tanks. Then fish were placed in 40 and 80 mg per liter concentrations of nanoparticles on two levels of vitamin C (400 and 800 mg per kilogram of food). Compatibility during was performed twice feeding during this period fish with commercial food were fed at a rate of 2% body weight per day. The water used in the workshop physicochemical factors including temperature C ° 20 ± 2, pH 7/2 ± 0/4 and dissolved oxygen 6/74 ± 0/2 and water hardness 185 ± 16 ppm was measured on a daily basis and fixed in all treatments were considered. The combination of 800 mg/kg of vitamin C and 40 mg/l of Nano simultaneously taking the cause of the protective effect of vitamin C by Nano zinc on liver damage so that damages were lower compared with other treatments. This study shows that the use of a suitable material such as vitamin C at high concentration, 800 mg per kg in the diet of rainbow trout, seems to be necessary and useful for increasing the antioxidant defense.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nano Zinc oxide
  • Vitamin C
  • Liver tissue
  • Improve resistance