اثرات پیشگیری‌کنندگی عصاره میوه عناب (زیزیفوس جوجوبا) از استئاتوز کبد در موش‌های صحرایی تغذیه شده با جیره پرچرب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی اثرات پیشگیری‌کنندگی عصاره میوه عناب از ایجاد کبد چرب ایجاد شده در اثر رژیم غذایی پرچرب در موش‌های صحرایی بود. بدین منظور 80 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به 4 گروه برابر شامل: 1-گروه شاهد سالم، 2-گروه تغذیه باجیره پرچرب، 3-گروه تغذیه با جیره پرچرب به‌علاوه درمان با کلوفیبرات (mg/kg320) و 4-گروه تغذیه با جیره پرچرب به‌علاوه تیمار با عصاره میوه عناب (mg/kg 200) تقسیم شدند. کبد چرب به وسیله امولسیون پرچرب (ml/kg10) ایجاد شد. گروه‌ها از لحاظ تغییرات شاخص‌های سرمی آسیب بافت کبد، فعالیت آنتی‌اکسیداتیوی کبد و تغییرات آسیب­شناسی بافتی آن مورد مقایسه قرار گرفتند. سطح سرمی آنزیم‌های شاخص عملکرد کبد در گروه تغذیه با جیره پرچرب در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی‌داری (01/0P<) افزایش و فعالیت آنتی‌اکسیدان‌های کبد به طور معنی‌داری (01/0P<) کاهش یافت. در گروه‌ تیمار با عصاره میوه عناب، مقادیر افزایش یافته آنزیم‌های شاخص عملکرد کبد و بیلی‌روبین تام سرم به‌طور معنی‌داری (01/0P<) کاهش و مقادیر کاهش‌یافته پروتئین تام و آلبومین سرم به‌طور معنی‌داری (01/0P<) افزایش یافت. همچنین، در این گروه عصاره میوه عناب به طور معنی‌داری (01/0P<)  فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی کبد را بهبود بخشید و میزان مالون‌دی-آلدئید کبد را به طور معنی‌داری (01/0P<) کاهش داد. از لحاظ آسیب­شناسی نیز تغییرات بافتی کبد هم‌راستا با یافته‌های بیوشمیایی بود. نتایج مطالعه نشان داد تاثیر عصاره میوه عناب در پیشگیری از کبد چرب در موش‌های صحرایی متعاقب تغذیه با جیره پرچرب از طریق افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی اعمال می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preventive effects of jujube (Ziziphus jujuba) extract on hepatic steatosis in the rats fed with high fat diet

نویسنده [English]

  • Alipour Barzegar, S., Amouoghli Tabrizi, B. .
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the preventive effects of Jujube (Ziziphus jujuba) extract on fatty liver disease induced by high fat diet in the rats. For this purpose, 80 male Wistar rats were randomly divided to 4 equal groups including: 1-Healthy control, 2-Feeding with high fat diet, 3-Feeding with high fat diet plus Clofibrate (320 mg/kg) treatment and 4- Feeding with high fat diet and treated with Jujube extract (200 mg/kg). Steatosis created by high fat emulsion (10 ml/kg). Different experimental groups compared considering serum biomarkers of liver tissue injury, hepatic antioxidant activity and liver histopathological changes. In the rats fed with high-fat diet, serum levels of hepatocellular enzymes significantly (P<0.01) reduced and liver antioxidants activities significantly (P<0.01) increased compared to control group. In extract treatment group, elevated markers of liver tissue injury and Malondialdehyde significantly reduced and declined serum albumin and protein significantly (P<0.01) increased. Also, in this group, Jujube treatment significantly (P<0.01) improved the activities of liver antioxidants and significantly (P<0.01) decreased liver Malondialdehyde levels. Histopathology of the liver confirmed the biochemical changes. The results showed Jujube extract exerts protective effects against hepatic steatosis in rats fed with high fat diet possibly through increasing of antioxidant activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hepatic steatosis
  • Jujube (Ziziphus jujuba)
  • antioxidant
  • Rat