ارزیابی بالینی و سرولوژیکی متامیزول و میدازولام به عنوان پیش ‌داروی بیهوشی در کبوتر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

متامیزول، دارویی ضد درد با خواص تب­بری، ضد التهابی و شل­کننده عضلانی می­باشد. در این تحقیق تعداد 18 قطعه کبوتر نر بالغ با میانگین سنی ۲ سال و وزن 300 گرم، به­طور تصادفی به 3 گروه شش­تایی تقسیم شدند. در گروه اول ( شاهد)، کتامین (mg/kg 40) به صورت داخل عضلانی تزریق شد. در گروه دوم میدازولام (mg/kg 6) به صورت داخل عضلانی تزریق شد و 5 دقیقه پس از آن، کتامین (mg/kg 40) نیز به­طور عضلانی تزریق گردید. در گروه سوم نیز متامیزول (mg/kg 500) را به صورت داخل عضلانی دریافت کردند و پس از آن، کتامین (mg/kg 40)  به روش قبلی تزریق شد. به منظور تعیین عمق مناسب بیهوشی در هر گروه و به فاصله 5 دقیقه از آخرین تزریق، واکنش‌های مختلف بالینی روی هر کبوتر مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین در هر گروه، آزمایشات سرولوژیکی به منظور بررسی میزان تغییرات مواردی همچون آلکانین فسفاتاز (ALP)، اگزالو استیک ترانسفراز (OT)، گلوکز (Glu)، لاکتات دهیدروژناز (LDH) و گاماگلوتامیل ترانسفراز (GGT) انجام شد. نتایج ارزیابی بالینی، حاکی از کاهش  معنی­دار (05/0p<) واکنش‌های متفاوت بالینی گروه سوم در مقایسه با دو گروه دیگر بود. همچنین نتایج حاصل از آزمایشات سرولوژیکی در سه گروه نیز حاکی از تغییرات معنا دار (05/0 P 12<"> ) در میزان ALP, OT می‌باشد. در نهایت اینگونه به نظر می‌رسد ترکیب متامیزول و کتامین می­تواند داروی مناسبی برای بیهوشی در پرندگان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the clinical and serological effects of metamizole and midazolam as a premedication in pigeon

نویسنده [English]

  • Lotfi, F., Abedi, G., Asghari, A., Sheykhi, N., Hesaraki, S. .
چکیده [English]

In this research eighteen male pigeons with an approximate age of two years and weight of 300 gm, were divided into three groups with six individuals per group. In group I the pigeons were given an intramuscular injection of ketamine 40 mg/kg body weight. Each pigeon in group II was given an IM injection of midazolam at 6 mg/kg body weight and ketamine at 40 mg/kg body weight within 5 min following the first injection were used. Also, in group III pigeons were given an IM injection of metamizole at 500 mg/kg body weight and ketamine at 40 mg/kg body weight in the same method was used. The serological and clinical changes in the three groups were evaluated. A record was maintained of the signs of clinical and serological changes in each group. In order to determine the depth of anesthesia in each group and within 5 min from the last injection, various clinical reflexes evaluated on the body of each pigeon. Also, serological examination of alkaline phosphatase (ALP), oxaloacetic transaminase (OT), glucose (GLU), lactate dehydrogenase (LDH), and gamma-glutamyl transferase (GGTf) were done. The results of clinical finding showed that there was significant difference (p<0.05) in the various clinical reflexes between group III, compared with groups I and II. Also, the results of the serological review in three groups showed that there were significant differences (P>0.05) in the mean values of ALP and OT. Finally, it seems that metamizole plus ketamine is comparatively the anesthesia drug of choice in birds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Birds
  • Premedication
  • Ketamine
  • Metamizole
  • Midazolam