ارزیابی اثرات بی دردی و آرام بخشی تزریق پتیدین (مپریدین) با زایلازین هیدروکلراید در اسب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثرات بی‌دردی و آرام بخشی پتیدین هیدروکلراید با زایلازین می‌باشد. به همین منظورتعداد 10 راس اسب با سن بین 2 تا 8 سال ووزن بین 250 تا 350 کیلوگرم به دو گروه 5 راسی تقسیم شدند. به اسب‌های گروه تیمار، ترکیب پتیدین با دوز ۲ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن بصورت داخل عضلانی و زایلازین 2% به میزان 2/0 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن بصورت داخل وریدی تزریق گردید. همچنین به اسبان گروه شاهد، نرمال سالین به میزان ۱ میلی‌لیتر به ازای هر ۴۵ کیلوگرم وزن بدن بصورت داخل وریدی تزریق گردید. برخی از علایم حیاتی همچون درجه حرارت، تعداد تنفس و ضربان قلب قبل از تزریق دارو و در فواصل 5 دقیقه‌ای تا 6 ساعت پس از تزریق مورد اندازه‌گیری واقع و ثبت گردید. وسعت و میزان بی دردی احتمالی از تحریک فرو بردن یک سوزن نازک در نواحی مختلف مقعد، پرینه و پهلوها و واکنش و عکس العمل حیوان ثبت گردید. نتایج حاصل توسط آنالیز واریانس دوطرفه (ANOVA) و آزمون اندازه‌های تکراری (repeated measurement) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و برای بررسی با سطح معنی‌داری  05/0>P از تست چند دامنه‌ای دانکن استفاده شد. نتایج نشان داد تزریق همزمان پتیدین و زایلازین باعث ایجاد حالت آرام بخشی مناسب گردید. پایین آمدن سر و شل شدن لب پایین مشهود بود. علائم شدیدتر تضعیف عمومی مانند عدم تعادل در اکثر اسب‌ها مشاهده گردید. حیوان به تمامی تحریکات نیش سوزن با حرکات دم و قسمت خلفی و انقباض عضلات ناحیه وگاهی لگد زدن پاسخ داد. میانگین ضربان قلب به طور قابل توجهی در گروه درمانی در زمان‌های 30و 60 پس از تزریق افزایش یافت که این تغییرات از نظر آماری )05/0>(P معنی‌دار بود. درجه حرارت بدن نیز به‌طور متوسط در اسب‌های گروه تیمار15 دقیقه پس از تزریق کاهش یافت که این تغییرات از نظر آماری )05/0>(P معنی‌دار بود. کمترین درجه حرارت مقعدی ثبت شده در گروه درمانی 3/0  ± 35.92 در 15 دقیقه بعد از تزریق بود که 30 دقیقه پس از تزریق به حالت پایدار بازگشت. تعداد تنفس درگروه درمانی به طور قابل توجهی در زمان‌های 15 و 30 بعد از تزریق در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافته است که این تغییرات از نظر آماری )05/0>(P معنی‌دار بود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که تزریق توام پتیدین با زایلازین به میزان‌های ذکر شده سریع‌الاثر بوده و آرام‌بخشی مناسبی را در حیوان  ایجاد  می‌کند  در حالیکه  فاقد  اثرات  بی دردی می‌باشد و  عوارض جانبی این ترکیب دارویی نیز در حد قابل قبولی بوده و هیچگونه خطری برای حیوان ایجاد نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Analgesic and Sedative Effects of Pethidine (meperidine)with Xylazine in the Horse

نویسنده [English]

  • Pouyan, M., Ozmaie, S., Sakha, M., Asghari, A. .
چکیده [English]

A variety of analgesic and sedative agents are available, and which one can be used in horses is a highly controversial issue. The purpose of this study was to evaluate the analgesic and sedative effects and effect on vitalsigns and probable side effects of administered pethidine with xylazine in the horse. Ten healthy mix breed horses 2-8 years of age, weighing 250-350 kg were randomly divided into two groups. A treatment group received combination of pethidine (2 mg/kg, IM) and xylazine (0/2 mg/kg, IV). The second control group received a saline placebo (1ml/45 kg bwt, IV). Heart rate, respiratory rate and rectal temperature were recorded. The records were averaged for the fifteen minutes’ intervals to 6 hours after injection. Analgesia was assessed with pin prick in the tail and perineal region. Data were analyzed statistically by two way of analysis of variance (ANOVA) using repeated measurements and Duncan’s multiple range tests to determine significant differences using P0.05) above baseline in the treatment group at 30 and 60 minutes after injection. Rectal temperature decreased from baseline values in treatment group at 15minutes after injection. The lowest recorded rectal temperature in the treatment group was 35.92 ± 0.3at 15 minutes and returned toward baseline in treatment groups 30 minutes after injection. Respiratory rate in the treatment group significantly decreased following administration at 15 and 30 min compared with the control group. Results of this study showed that parenteral administration of pethidine with xylazine is fast-acting and effective sedation in animals are created while pethidine it is not effective for analgesia and side effects from this combination is acceptable and does not cause any danger to the animal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pethidine hydrochloride
  • Xylazine hydrochloride
  • Analgesia
  • Sedation
  • Horse